Phòng Hành chính - Kế toán

Phòng Hành chính - Kế toán

OTIS1159-min.jpg

Phòng Hành chính - Kế toán là bộ phận chuyên thực hiện các công việc, thủ tục nội bộ của OTIS LAWYERS. Những công việc chủ yếu của bộ phận này bao gồm: thực hiện các thủ tục hành chính, kê khai thuế, nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội cho các nhân viên, báo cáo thu chi nội bộ,… Ngoài ra, khi công việc của các phòng ban khác quá bận rộn, phòng Hành chính - kế toán sẽ hỗ trợ thực hiện một số thủ tục pháp lý cơ bản. Trong thời gian tới, phòng Hành chính - kế toán sẽ được tách ra làm hai bộ phận. Bộ phận hành chính tiếp tục thực hiện những công việc nội bộ như trước. Bộ phận kế toán sẽ bổ sung nhân sự và hoàn thiện để thực hiện dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp cho khách hàng của OTIS LAWYERS.